Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 30/08/2021

   ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕIΟ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓAΝΩΝΆργος Ορεστικό, 26 Αυγούστου 2021 Αριθμ. Πρωτ.     7266 
  ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη 
           
Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35    
Ταχ. Κώδικας: 52200 
Πληροφορίες: Πετρίδης Πέτρος
Τηλέφωνο: 24673-51328
e-mail: p.petridis@argosorestiko.gr

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ».
2Σύσταση επιτροπής  παραλαβής για το έργο: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης  χώρου για την λειτουργία του Λούνα Παρκ κατά την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2021.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793)   και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021 (56η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου