Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 14:30`

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 17 Νοεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  11434
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 14:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθ­μιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή-ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη πράξης του Δήμου Άργους Ορεστικού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της  πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» και β) Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
8Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ Δήμου Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ Δήμου Άργους Ορεστικού».
10Έγκριση του 2ου πρακτικού  δημοπράτησης του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού»,   προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών).
11Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
12Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την παγία προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου