Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 23 Δεκεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  13301
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».
2Έγκριση  της αριθ. 40/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της   της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού  περί 4ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.
3Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, 25,00 Χ 15,00 Χ 2,00 m Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
5Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή υπαλλήλων του Δήμου.
6Εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου