Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 12 Ιανουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  265
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου:  «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
2Έγκριση του 4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
3Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
5Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 1 Φ/Σ με πολυτελείας στον Υ/Σ 1 2 στο Ανθηρό», προϋπολογισμού 48,36 €.
6Έγκριση εκτέλεσης του έργο: «Παραλλαγή μετατόπιση δικτύου Χ/Τ στον Υ/Σ 112 Άργους Ορεστικού λόγω παρεμπόδισης», προϋπολογισμού 974,21 €.
7Ανάθεση εντολής σε νομικό.
8Έγκριση της αριθ. 45/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα:  «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.Ο.)».
9Έγκριση της αριθ. 46/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα:  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2023».
10Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου