Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 12:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  657
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου»,ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», ΔΡΑΣΗ 4.3.4«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035999270.
2Έγκριση του απολογισμού και προέλεγχος του ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Άργους Ορεστικού.
3Έγκριση μετακίνησης οχημάτων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου