Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 20/2/2023 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 16 Φεβρουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  1547
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2023.
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 445.000,00  ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
3Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς» προϋπολογισμού 500.000,00  ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
4Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» προϋπολογισμού 745.000,00    ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 1 Φ/Σ με πολυτελείας στον Υ/Σ 1 2 στο Ανθηρό», προϋπολογισμού 48,36 €.
6Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Παραλλαγή μετατόπιση δικτύου Χ/Τ στον Υ/Σ 112 Άργους Ορεστικού λόγω παρεμπόδισης», προϋπολογισμού 974,21 €.
7Σύσταση παγίας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2023.
8Σύσταση και ορισμός υπαλλήλου διαχειριστή παγίας προκαταβολής Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2023.
9Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
10Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου