Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 1/3/2023 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 24 Φεβρουαρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  1728
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου  2022.
2Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
3Ανάθεση εντολής σε νομικό για τη μεταγραφή της υπ’ αριθμ. ΚΗ6286/1978 απόφασης που περιλαμβάνει τριάντα δύο εκτάσεις της Κοινότητας Μελανθίου στο Υποθηκοφυλακείο Νεστορίου.
4Ανάθεση εντολής σε νομικό για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στη συζήτηση της εις βάρος του με αριθμό ΕΦ1119/04.10.2022 έφεσης.
5Έγκριση του  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης προσφοράς μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου”.
6Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
7Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου