Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 10/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 06 Σεπτεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  7820
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 2ου τακτοποιητικού   Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρέματος ″ΡΙΚΟΥΣΚΑ″ στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας».
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και του 2ου  πρακτικού (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2022»
4Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.
5Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3958)   και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16812/30.08.2021 (59η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου