Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 3/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 30 Μαρτίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  3034
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 3Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 5ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση προσφοράς) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» προϋπολογισμού 745.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023».
5Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023».
6 Ανάθεση εντολής σε νομικό.
7Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου