Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Μ. Τρίτη 11/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  3324
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Μ. Τρίτη, 11Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Α/Α διαγωνισμού 195815.
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου:  Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α διαγωνισμού 195812.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου