Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 2/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 28 Απριλίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  3913
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση 4 Φ/Σ σε ήδη υπάρχοντες στύλους στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 193,46 €.
2Έγκριση  του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
3Καθορισμός όρων της δημοπράτησης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας»και ορισμός της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της.
4Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας “Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας” του Δήμου Άργους Ορεστικού», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
5Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α) αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας β) χώρου στέγασης του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”»,ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
6Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης: «Επέκταση και βελτίωση περιπατητικών διαδρομών στις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη και Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 245.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στον Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του προγράμματος  “Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” στο πλαίσιο της με κωδικό ΤΑ-01 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και έγκριση της σχετικής μελέτης.
7Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
10Αποδοχή  χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στον Δήμο  Άργους Ορεστικού» και αποδοχή των όρων ένταξής της στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου