Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 30/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 26 Μαΐου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  5077
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Τρίτη, 30 Μαΐου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»
3Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση προσφοράς) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές  εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου».
4Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ.688/2023 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), που αφορά σε προσφυγή κατά της 39/2023  απόφασης Ο.Ε  με θέμα: «Έγκριση του  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης προσφοράς μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου”
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 55,0 kVA σε 135 kVA της παροχής με αριθμό 27835697-01 στη διεύθυνση ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ 1 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)», προϋπολογισμού 2.992,18 €.
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
7Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. & Δανείων στη
χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία
μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου