Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 22/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 18 Μαΐου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  4685
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου:  «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
3Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού 2.759.826,98 ευρώ.
4Αποδοχής της επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο για την πράξη “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)”,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  της  και των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών του σχετικού διαγωνισμού.
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση 4 Φ/Σ σε ήδη υπάρχοντες στύλους στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 193,46 €.
6Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 55,0 kVA σε 135 kVA της παροχής με αριθμό 27835697-01 στη διεύθυνση Παπουτσίδη 1 Άργος Ορεστικό (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων)», προϋπολογισμού 2.292,18 €.
7Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου