Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 4/7/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 30 Ιουνίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  6657
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 4Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024» και καθορισμός του τρόπου και των όρων διενέργειας της.
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 8.975.806,46 € (πλέον Φ.Π.Α.).
3Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου», προϋπολογισμού 745.000,00ευρώ.
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου