Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 22/8/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 18 Αυγούστου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  8556
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 8.975.806,46 €(πλέον Φ.Π.Α.).
2 Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου» προϋπολογισμού 220.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
3Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2023.
4Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
5Καθορισμός του τρόπου και των όρων διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2024».
6Ανάθεση εντολής σε συμβολαιογράφο.
7Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Άργους Ορεστικού στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ.
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου