Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 27/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 23 Σεπτεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  8423
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και του 2ου  πρακτικού (εξέταση οικονομικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022».
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».
3Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης: «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: “Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης περιοχής δασυλλίου – Σκαλκης Άργους Ορεστικού” » ποσού 11.780,00 ευρώ.
4Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ. Δήμου Άργους Ορεστικού»
5Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ.1458/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά σε προσφυγή κατά της 139/9-7-2021 (ΑΔΑ Ω5ΦΛΩΞ7-Ζ3Ι) απόφασης Ο.Ε
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.
7Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης  σπουδαστή Τ.Ε.Ι στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 (61η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου