Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  8459
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου147 του Ν.4831/2021.
2Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” σύμφωνα με τον Ν. 4820/2021.
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 (61η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου