Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 1 Οκτωβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  8712
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, διαστάσεων 25,00 χ 15,00 χ 2,00m Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
2Έγκριση ή μη πρόσκλησης του 3ου κατά κατά σειρά μειοδότη  «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»  της πράξης: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»,  με κωδικό ΟΠΣ 500847 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων 2022» προϋπολογισμού 369.154,20 με Φ.Π.Α.
4Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών) του έργου: «Καθαρισμός ρέματος “ΡΙΚΟΥΣΚΑ” στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με (Φ.Π.Α.).
5Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια  ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού»  προϋπολογισμού 2.844.677,42 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
6Έγκριση ή μη παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.
8Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης  σπουδαστή Τ.Ε.Ι στο Δήμο Άργους Ορεστικού.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4441)     και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30.09.2021 (62η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου