Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 15 Οκτωβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  9229
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 12:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού.
2Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
3Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο  Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.
4Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων του Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
5Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (κατακύρωση) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022», προϋπολογισμού 48.013,56 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 54.444,66 ευρώ με ΦΠΑ.
6Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης: «Κατασκευή Γηπέδου Beach Volley».
7Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή Γηπέδου Beach Volley».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674)  και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021 (63η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου