Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 19/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό:  15/04/2021Αριθμ.  Πρωτ.:   3283
Π ρ ό σ κ λ η σ ηΠρος : Τα Μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ.. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00  π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μικρών Δεξαμενών Ύδρευσης σε 8 Τ.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
3Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Tracker 300 kW» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
4Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων, βοσκότοπων και λοιπών δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Μηλίτσας.
5Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» υποέργου 2 της πράξης «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» ενταγμένης στο ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020  με κωδικό ΟΠΣ 5007730.
6Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων».
8Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια στερεών καυσίμων πέλλετ 2021».
9Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και του 1ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».
10Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία- υποδομές πρόληψης ρέματος Μουρίκι Αγροκτήματος Γέρμα».
11Ανάθεση εντολής σε νομικό.
12Έγκριση μετακίνησης αιρετού  χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και β) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/9-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1441) και γ) της υπ’ αρ. 39/2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης