Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/2/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  3 Φεβρουαρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  878
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
3Διαγραφή τιμολογίων.
4Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
5Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».
6Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου.
8Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στον Δήμο Άργους Ορεστικού.
9Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021.
10Αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς  για την παραχώρηση χρήσης του Πο­λιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανω­τέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) και γ)73η εγκύ­κλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31.01.2022.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστο­σελίδα του Δήμου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Καράτζιος