Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/3/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  28 Φεβρουαρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  1806
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 4 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
2Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.
3Έγκριση συμμετοχής σε εκδήλωση βράβευσης του Δήμου.
4Καθορισμός αμοιβής νομικών.
5Παραχώρηση χρήσης κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.
6Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του Δήμου.
7Διεξαγωγή του 9ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού μετά από αίτημα της αρμόδιας οργανωτικής επιτροπής.
8Παραχωρήσεις χρήσης δημοτικών χώρων.
9Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανω­τέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766)   και δ) της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/202/οικ. 2684/21-2-2022  εγκυκλίου (75ης) του ΥΠΕΣ.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστο­σελίδα του Δήμου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος