Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/3/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  24 Μαρτίου2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  2689
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτικήμεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Pres­ence.gov.gr) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) στις 31 του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684 από 21/2/2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΗσυνεδρίαση θα γίνει για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’):

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
3Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
4Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί επιβολής τελών και δικαιω­μάτων για το έτος 2022.                                                                               
5Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του ΟΠΔ για το έτος 2022.
6Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προ­γράμματος με τίτλο: «Παλαιό και Νέο Κωσταράζι».
7Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.
8Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστο­σελίδα του Δήμου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος