Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 12/4//2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………………….
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  8 Απριλίου2021
Αριθ. Πρωτ:     2967
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grστις 12 του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών της από 26/03/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
3Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
4Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
5Έγκριση χορήγησης ειδών άμεσης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Κεντρικής Ελλάδας.
6Καθορισμός αμοιβής νομικού.
7Ανάκληση της υπ’ αρ. 148/2020 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης των μέτρων  ρύθμισης της κυκλοφορίας που αφορούν το έργο: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.
9Έγκριση υποβολής αιτήματος  στη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση άδειας ξύλευσης στους κατοίκους της Κοινότητας Διαλεκτού (αφορά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022).
10Έγκριση υποβολής αιτήματος  στη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση άδειας ξύλευσης στους κατοίκους της Κοινότητας Αμμουδάρας (αφορά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022).
11Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί διοργάνωσης του 8ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού, μετά από αίτημα της αρμόδιας οργανωτικής επιτροπής.
12Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και  β) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β’).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

β. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

γ. Οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού, Αμμουδάρας, Γέρμα και Διαλεκτού.

  1. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  1. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.