Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη, 21/12/2022 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 16 Δεκεμβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  12951
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση αμοιβής νομικού.
3Μετεγκατάσταση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
4Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

Αλέξανδρος Καράτζιος