Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 28/06/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………………….
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  24 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ:    5398
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 28 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών των από 24/05/2021 και 15/06/2021 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
3Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
4Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.
5Τροποποίηση της υπ’ αρ. 143/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2021.
6Έγκριση μεταφοράς της δομής του Βρεφικού Σταθμού Άργους Ορεστικού  και του προσωπικού, που απασχολείται σε αυτό, από τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. στον Δήμο Άργους Ορεστικού.
7Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
8Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στον οικισμό Ασπρονερίου της Κοινότητας Ασπροκκλησιάς.
9Καθορισμός αμοιβής νομικών.
10Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
11Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β’) και γ) των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκ.426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. 1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. 2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. 3. Οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού και Ασπροκκλησιάς.
  1. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  1. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.