Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Δευτέρα 28/8/2023 και ώρα 20:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 24 Αυγούστου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
8723
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 24/7/2023, β) 1/8/2023 και γ) 10/8/2023.
2Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημο­τικό σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυ­μνασίου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών (πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού)».
6Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φωτοβολ­ταϊκού tracker 300KW».
8Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2023.
10Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
11Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
12Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού.
13Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαι­ρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.
14Δωρεάκινητού πράγματος του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
15Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
16Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου
17Υλοτομία δημοτικού δάσους Γέρμα.
18Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
19Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της με κωδικό 11 πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027».
20Προμήθεια απινιδωτών με τη συνδρομή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
21Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικών Παρατάξεων για την συγκρότησης της ΟΔΕ για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του Δήμου έτους 2023.
22Παραχώρηση χώρου σε Δημοτικό συνδυασμό.
23Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος