Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 21/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 17 Νοεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
12353
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 27/10/2023, β) 1/11/2023 και γ) 9/11/2023.
2Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημο­τικό σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής 25,00 X 15,00 X 2,00 m Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού»
5Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».
10Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις ρείθρων, οδοστρωμάτων, εγκιβωτισμού αγωγών ομβρίων και αγωγών ύδρευσης λόγω των φυσικών καταστροφών».
11Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2024.
12Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2024.
13Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
14Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023.
15Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
16Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2024-2025.
17Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Άργους Ορεστικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
18Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».
19Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου.
20Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
21Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.
22Έκδοση ή μη ψηφίσματος για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ των 1047 εργαζομένων στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ (μετά από πρόταση της επί κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος