Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τρίτη, 27/2/2024 και ώρα 20:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
Τ.Κ. 522 00
Άργος Ορεστικό, 23 Φεβρουαρίου 2024.
Αριθμ. Πρωτ:  2062
 ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024.
2Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 245/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024.
3Μετατόπιση περιπτέρου και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου- κτηρίου.
4 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023.»
5Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023».
6Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
7Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για αστέγους.
8Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων προγραμμάτων παιδικής προστασίας.
9Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων.
10Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού».
11Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία: «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια»
12Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε ΟΤΑ. (ΑΝΚΑΣ).
13Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια.
14Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6003500.
15Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού.
16Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου από το ελεύθερο εμπόριο.
17Γνωμοδότηση του Δήμου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κρατικός Αερολιμένας “Καστοριάς”».
18Εγγραφή νηπίου στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
19Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την έγκριση υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Γέρμα.
20Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μελανθίου.
21Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης