Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τρίτη, 5/3/2024 και ώρα 20:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
Τ.Κ. 522 00
Άργος Ορεστικό, 1 Μαρτίου 2024.
Αριθμ. Πρωτ:  2350
 ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη,  5 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Χορήγηση καυσόξυλων και ειδών διαβίωσης στις ευπαθείς ομάδες.
2Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 15.248,59 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για ανοιχτού και θερμοκηπιακού τύπου καλλιέργεια καθώς επίσης και την κατασκευή αγροτικής αποθήκης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Ο   Πρόεδρος

   του Δημοτικού Συμβουλίου

    Νικόλαος Χατζηκυριακίδης