Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 25/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  20Αυγούστου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  7117
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 25 του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών των από 28/06/2021, 15/07/2021, 02/08/2021 και 11/08/2021 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2021.
3Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος  τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
5Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
6Έγκριση εγγραφής – επανεγγραφής – διαγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
7Κανονιστική απόφαση περί διαχείρισης πεζόδρομων με την τροποποίηση της υπ’ αρ.87/2001 απόφασης του Δ.Σ Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση συνέχισης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021 – 2022 και ανανέωση των σχετικών συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (παιδικοί σταθμοί, βρεφικός σταθμός).
9Εμποροπανήγυρη  Άργους Ορεστικού έτους 2021.
10Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού.
11Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.
12Ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.
13Έγγραφα – αιτήσεις.
14Παροχή γνώμης ως προς τις με αρ. 1/300/2021 και 2/300/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ).
15Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων.Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793)   και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021 (56η).
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
         Ο   Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος
 
 
 
 
 
                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κύριοι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού και Αμπελοκήπων
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.