Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 06/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  2 Σεπτεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  7499
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, 
Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 7396/31-08-2021 αιτήματος των Δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 3 περ. δ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Λήψη απόφασης για τη μη πραγματοποίηση της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού 2021 λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στην χώρα μας από την πανδημία του COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας.
2Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Άργους Ορεστικού.
3Ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο ακίνητο του Ο.Τ. 6α και στη συνέχεια λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών προκειμένου το ακίνητο ή θα παραδοθεί στους ιδιοκτήτες ή θα απαλλοτριωθεί.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3899)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23.08.2021 (57η).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά. Η ζωντανή παρακολούθηση είναι δυνατή για όσους το επιθυμούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (hyperlink) ανεξαρτήτως αν είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία: epresence.gov.gr:https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-9508

         Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου  

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών