Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 25/10/2021 και ώρα 7:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  21 Οκτωβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  9409
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:presence.gov.gr, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
2Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
3Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών Ελλάδας.
4Συγκρότηση του σχολικού συμβουλίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού.
5Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).
6Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, εκπρόσωπος μαθητών).
7Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (εκπρόσωπος εργαζομένων).
8Έγκριση εγγραφής παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στον βρεφικό σταθμό του Δήμου.
9Έγκριση παραχώρησης προς χρήση δημοτικών χώρων.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674)  και γ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021 (63η).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

        Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.