Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 25/10/2021 και ώρα 6:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  21 Οκτωβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  9408
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Η συνεδρίαση προκαλείται μετά από το υπ’ αρ. πρωτ. 9372/21-10-21 αίτημα του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Άργους Ορεστικού λόγω των νέων δεδομένων (επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών).
2Λήψη απόφασης σχετικά με τα πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιδότηση όλων των μορφών θέρμανσης, μεγαλύτερη επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος,χορήγηση κοινωνικού μερίσματος στους ανέργους και στα ευάλωτα νοικοκυριά και φορολογικές ελαφρύνσεις/χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις της περιοχής.

        Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674)  και γ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021 (63η).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

       Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.