Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 22/02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………………….
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  18 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ:     1362
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grστις 22 του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών των από 29/01/2021 και 18/02/2021 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020.
3Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
4Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
5Έγκριση εγγραφής νηπίου στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων των παιδικών σταθμών του Δήμου.
6Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αμπελοκήπων.
7Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης
8Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  β) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’) και γ) της  αρ. 18318/13.3.2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

β. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

γ. Οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού και Αμπελοκήπων

  1. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  1. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.