ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων

1.Πίνακας κατάταξης

2.Πίνακας απορριπτόμενων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 22.12.23 έως και την Τετάρτη 27.12.23

 Η αντίρρηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο email.: g.magda@argosorestiko.gr