Προϋπολογισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού για το έτος 2022.

Με την υπ’ αρ. 152/20212 ( ΑΔΑ: 6545ΩΞ7-989) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής:


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΥ /ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ για το έτος 2022

Κωδικοί ΑριθμοίΈσοδα και ΕισπράξειςΠροϋπολογισμός σε ευρώ
ΟΤακτικά Έσοδα3.500.043,06
1 (πλην 13)Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις).717.693,00
2Έσοδα παρελθόντων ετών96.935,14
31Εισπράξεις από Δάνεια8.749.617,09
32Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη2.261.419,70
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.2.029.460,00
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους1.211.529,40
13Επιχορηγήσεις για επενδύσεις34.474.482,95
 Σύνολο Πόρων53.041.180,34

Κωδικοί ΑριθμοίΈξοδα και ΠληρωμέςΠροϋπολογισμός σε ευρώ
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού2.674.357,61
61,62Αμοιβές και παροχές τρίτων1.608.710,05
63,64Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα164.726,22
651Τοκοχρεολύσια δανείων0,00
66Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών789.726,48
67,68Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα335.771,66
81Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.301.945,75
83Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.ΟΕ.0,00
82,85Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις3.903.310,07
   
 Επενδύσεις 
71Αγορές3.109.360,92
73Έργα40.106.856,01
74Μελέτες26.469,81
75Συμμετοχή σε επιχειρήσεις2.000,00
652Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων6.000,00
   
9111Αποθεματικό11.945,76
 Σύνολο εξόδων και πληρωμών53.041.180,34

Πατήστε εδώ για δείτε τον προϋπολογισμό αναλυτικά.