Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1Ν. 4440/2016

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού στις 17/08/2021 αποφάσισε (με την υπ’ αρ. 394/2021 απόφαση) τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρ. 7 του Ν.4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων που αιτήθηκαν μετάταξη για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 η οποία αποτελείται από:

Α .Τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών-Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής , ως Πρόεδρο ,κ.Σπυρόπουλο Θωμά

Β. Tον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , ως μέλος, κ. Δισλή Βασίλειο.
Γ. Tον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών , ως μέλος, κ.Σαμαρά Δαμιανό


Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021, βάση των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν.4440/2016.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κ. Πρωτόγερου Δέσποινα , Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας και κατόπιν έγγραφης Πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη της και για τη λειτουργία της εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(Ν.2690/1999).