ΣΟΧ 3/2023 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΚλάδοςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
102ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης)ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜHΧΑΝΗΜ ΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜHΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ)8 ΜΗΝΕΣ1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/07/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/08/2023

είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2467351313

Πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους για να δείτε

1) Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

2) το έντυπο της αίτησης