Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ . 1 του Ν. 4440/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2190/94.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1 και 2 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016)”Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την τοπική Αυτοδιοίκηση…. Και λοιπές διατάξεις”.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4674/2020 “ Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού ( Φ.Ε.Κ.725/τ. Β’ /21-

03-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ449/τ.Β΄/15-02-2019)

7. Τις αριθ. 174/3725/01-04-2014, 6/104/04-01-2011, και 26/679/22-01-2014 Αποφάσεις

Δημάρχου περί τοποθέτησης Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων

Τμημάτων σε οργανικές μονάδες του Δήμου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρ. 7 του Ν.4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων που αιτήθηκαν μετάταξη για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022, η οποία αποτελείται από:

Α .Τον αναπληρωτή Προϊσταμένο της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών-Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής , ως Πρόεδρο ,κ.Σπυρόπουλο Θωμά

Β. Tον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , ως μέλος, κ. Δισλή Βασίλειο.

Γ. Tον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών , ως μέλος, κ.Σαμαρά Δαμιανό

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση

μέσω του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022, βάση των διατάξεων του

άρθρ. 3 του Ν.4440/2016.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και

Διοικητικής Μέριμνας κ. Πρωτόγερου Δέσποινα , Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με

βαθμό Α΄

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας και κατόπιν έγγραφης Πρόσκλησης

του Προέδρου προς τα μέλη της και για τη λειτουργία της εφαρμόζονται οι διατάξεις του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(Ν.2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Ενδιαφερόμενοι

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο

2. Α/Φ Προσωπικού (5/1)

Ο Δήμαρχος

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης