Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ″ΡΙΚΟΥΣΚΑ″ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ″ΡΙΚΟΥΣΚΑ″ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ» με προϋπολογισμό 70.000,00€ (56.451,61 + 13.548,39 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω) .

  1. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 8/2021, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
  2. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Μελέτη, κ.λπ.) θα διατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού (www.argosorestiko.gr), το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_orestidos  & το ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού, οδός Παύλου Μελά 2  και με το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 2α του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24673 51330 – 24673 51325.
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα κατηγορίας Α1 και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή αντίστοιχα πτυχία επιχειρήσεων εγγεγραμμένωνστα Νομαρχιακά Μητρώα.
  5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στα  1.129,03 €.
  6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
  7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από  το πρόγραμμα ΣΑΤΑ του Δήμου σύμφωνα με την, με αρ. 71/2021 της 15-7-2021, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί Έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
  9. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV  : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων).
  10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου δημοπράτησης.