Κοινωνικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών,
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος – Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού Όλγα Ζήση 2467351319
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλλων και φροντίδας οικογένειας

Όλγα Ζήση

Δέσποινα Μπελόκα 

Κωστοπούλου Ελένη

2467351319

2467351312

2467351315

Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεώργιος Σιάτρας 2467044100