Κοινωνικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών,
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος Θωμάς Σπυρόπουλος 2467351304

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των φύλλων και φροντίδας οικογένειας Όλγα Ζήση Δέσποινα Μπελόκα Όλγα Στραβάκου 2467351319 2467351312 2467351315
Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού Όλγα Ζήση 2467351319
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεώργιος Σιάτρας 2467044100