Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Άργος Ορεστικό 08/11/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:12011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος Ορεστικό ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τηλέφωνο: 2467351301 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ε-mail: info@argosorestiko.gr ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού να…

περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού»

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7/11/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 10/11/2023. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351306 και 2467351323, emailz.kolibioti@argosorestiko.gr και s.xalkias@argosorestiko.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία…

περισσότερα

Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Άργος Ορεστικό, 19/102023 Αρ. πρωτ.:11354 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 241152 και εκτιμώμενης αξίας 55.490,00€…

περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού». Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (55.490,00 €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11184/16-10-2023 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη νέας ψηφιακής υπηρεσίας που αφορά σε εφαρμογή ΤΠΕ, η…

περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων σταυροδοσίας Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023 Δήμου Άργους Ορεστικού

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων σταυροδοσίας των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Άργους Ορεστικού όπως ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Καστοριάς.

περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023-ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πράξη Έκθεσης πρακτικών εκλογής και πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 3 προς ανάδειξη των αιρετών οργάνων αυτοδιοίκησης Εκλογικής Περιφέρειας Καστοριάς από το Πρωτοδικείο Καστοριάς. Πατήστε εδώ για να δείτε την Πράξη και τον Πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023…

περισσότερα